Доц. д-р Николай Тодоров Дончев, д.м.

doc.donchevДоц. д-р Николай Тодоров Дончев, д.м. е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех /5.71/ през 2001г. във ВМИ-Пловдив. През 2002г. започва специализация по Xирургия в МБАЛ „Пловдив”. В периода 2002-2003г. работи в Клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. През 2005г. започва докторантура по „Сърдечно-съдова хирургия” към Медицински Унивеситет-Варна и УМБАЛ „Св. Анна” – Варна. През 2006г. спечелва субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно лечение на разширени вени” от Фонд „Научни Изследвания” към МОН. Впоследствие като част от проекта специализира „Ендолуменално лазерно лечение на разширени вени” в „Hospital Sagrat Cor”, Барселона, Испания. През 2007г. придобива специалност по Хирургия. От 2008г. е ординатор към Клиниката по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Св. Анна” – Варна, където работи до 2014г. В началото на 2011г. придобива образователна и научна степен „доктор” по „Сърдечносъдова хирургия” въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени”. През същата година придобива втора специалност по Съдова Хирургия. От 2011г. е назначен за асистент по Съдова Хирургия към Медицински Университет-Варна, а от 2013г. е главен асистент. През 2014г. д-р Дончев започва работа в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна, а от 2016г. е доцент по Съдова хирургия. От 2014г работи и в ДКЦ „Св. Марина“-Варна.
Въпреки интересите му в областта на ендовенозната лазерна хирургия, д-р Дончев владее всички планови и спешни сложни и много сложни съдовохирургични операции (в т.ч. реконструктивни операции на абдоминалната аорта, такива в аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент).
Член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия и на Българското Национално Дружество по Флебология. Има 34 публикации в български и чуждестранни издания, автор е на една дисертация, една монография и е съавтор в едно клинично ръководство. Изнася 12 научни доклада на български конгреси, конференции и симпозиуми.